Dicionário Português

Dicionário Português-Inglês

Tradução Português-Inglês

Inglês Dicionário

Share |
Palavra
Português » Inglês Resultados para "agulha para malhas"
funç. Palavra Definição Pron.
{N} (F) agulha para malhas knitting-needle