Dicionário Português

Dicionário Português-Inglês

Tradução Português-Inglês

Inglês Dicionário

Share |
Palavra
Inglês » Português Resultados para "bar"
funç. Palavra Definição Pron.
{N} bar bar bɑ:r
{N} bar (F) barreira bɑ:r
{N} bar (M) barzinho bɑ:r
{N} bar (M) botequim bɑ:r
{N} bar (F) barra bɑ:r
{N} bar lingote bɑ:r
{N} bar (M) ferro bɑ:r
{N} bar haste bɑ:r
{N} bar (F) faixa colorida bɑ:r
{N} bar pau bɑ:r
{N} bar tranca bɑ:r
{N} bar teia bɑ:r
{N} bar (M) tribunal bɑ:r
{V} bar barrar bɑ:r
{V} bar proibir bɑ:r
{V} bar excluir bɑ:r
{V} bar fechar bɑ:r
{V} bar trancar bɑ:r
{V} bar travar bɑ:r
{V} bar grampear bɑ:r

Português » Inglês Resultados para "bar"
funç. Palavra Definição Pron.
{N} bar bar
{N} bar dram-shop
{N} bar public house
{N} bar saloon
{N} bar shebang
{N} bar tap-house
{N} bar barroom