Dicionário Português

Dicionário Português-Inglês

Tradução Português-Inglês

Inglês Dicionário

Share |
Palavra
Inglês » Português Resultados para "on account of"
funç. Palavra Definição Pron.
{ADV} on account of interesse: no interesse de
{PREP} on account of causa: por causa de

Inglês » Português Resultados indiretos para "on account of"
funç. Palavra Definição Pron.
{N} account (F) conta ə'kaʋnt
{N} account (M) cálculo ə'kaʋnt
{N} account (F) consideração ə'kaʋnt
{N} account estima ə'kaʋnt
{N} account (F) avaliação ə'kaʋnt
{N} account causa ə'kaʋnt
{N} account (F) conta corrente ə'kaʋnt
{N} account (F) descrição ə'kaʋnt
{N} account (F) explicação ə'kaʋnt
{N} account (F) factura [PT] ə'kaʋnt
{N} account (F) fatura ə'kaʋnt
{N} account (F) importância ə'kaʋnt
{N} account (F) influência ə'kaʋnt
{N} account (M) motivo ə'kaʋnt
{N} account (F) narrativa ə'kaʋnt
{N} account nota ə'kaʋnt
{N} account prestação de contas ə'kaʋnt
{N} account (M) relato ə'kaʋnt
{N} account (M) significado ə'kaʋnt
{N} account valor ə'kaʋnt
{V} account calcular ə'kaʋnt
{V} account acertar contas ə'kaʋnt
{V} account considerar ə'kaʋnt
{V} account conta: dar conta de ə'kaʋnt
{V} account contar ə'kaʋnt